Przejście pracownika na emeryturę – co musisz wiedzieć?

emerytura

Przejście pracownika na emeryturę stanowi prawo pracownika  – nie jest jego obowiązkiem. Natomiast jeśli pracownik może i chcę w dalszym ciągu świadczyć pracę bez uszczerbku dla swojego zdrowia i na odpowiednio wysokim poziomie, pracodawca jest obowiązany mu to umożliwić.

Warunkiem nabycia praw emerytalnych jest rozwiązanie stosunku pracy. W celu przejścia na emeryturę należy również sporządzić wniosek w ZUS-ie na 30 dni przed terminem uzyskania przez pracownika praw emerytalnych. Po stronie pracodawcy leży obowiązek przekazania pracownikowi świadectwo pracy oraz niezbędnych dokumentów potwierdzające uprawnienia pracownika do emerytury.

Ekwiwalent urlopowy

Pracownik przechodzący na emeryturę ma prawo do urlopu na ogólnych zasadach – urlop w tej sytuacji będzie należny w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w danym roku kalendarzowym. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, pracodawca będzie musiał wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla osób przechodzących na emeryturę. Prawo do odprawy przysługuje bez względu na rodzaj rozwiązywanej umowy o pracę i przyczynę niezdolności do pracy, rodzaj emerytury, długość okresu pracy u danego pracodawcy. Co więcej, między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do odprawy musi istnieć związek czasowo-przyczynowy i funkcjonalny. Co ciekawe, jeśli następuje zbieg prawa do różnych odpraw, nie wyklucza to wypłacenia obydwu odpraw. Pracodawca wypłaca odprawę pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Przejście pracownika na emeryturę – podsumowanie

Pracownik chcący przejść na emeryturę musi w tym celu rozwiązać stosunek pracy, co niesie z sobą szereg obowiązków pracodawcy, czyli m.in. wypłacenie wynagrodzenia oraz udzielenie urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalentu pieniężnego. Pracownik przechodzący na emeryturę ma również prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.