Najczęściej zadawane pytania

W dzisiejszych czasach Internet jest nieodzownym elementem prowadzenia każdej firmy. Dla tych z Państwa, którzy poszukują nowinek technologicznych i ułatwień w prowadzeniu działalności, przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązanie księgowość online. Jako jedno z nielicznych biur rachunkowych w Polsce posiadamy platformę sprzętowo-programową umożliwiającą pełną integrację, wymianę danych między klientem a biurem oraz zdalny dostęp do wszelkich informacji z dowolnego miejsca na świecie.

Zlecenie obsługi księgowej innej firmie odciąża przedsiębiorstwo, jednak nie uwalnia go od ciążących na nim obowiązków, jak wystawianie faktur VAT, rejestracja wpłat do kasy, wystawianie przelewów, obsługa magazynu czy moduły produkcji. W chwili, gdy tak zarejestrowane operacje zostaną uzupełnione o dane księgowe (koszty, płace, księgowania), relatywnie niewielkim nakładem czasowym bieżąca informacja o stanie przedsiębiorstwa dostępna będzie po jednym „kliknięciu”.

Usługi, które proponujemy, to znakomity sposób na zaoszczędzenie czasu w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Skorzystanie z nich zaoszczędzi Państwa pracownikom czas, który musieli poświęcać tradycyjnemu modelowi współpracy z biurem rachunkowym i na bieżąco uzyskiwać informacje bez potrzeby wizyt w biurze. Po księgowość online z wielkim powodzeniem mogą sięgnąć także duże przedsiębiorstwa. Z jednej strony posiadające kompletny system wspomagający przedsiębiorstwo. Z drugiej zaś – uzyskując nadzór i bieżącą kontrolę nad poprawnością wprowadzanych i księgowanych danych.

Księgowość przez internet umożliwia bieżący dostęp do zasobów rachunkowych firmy. Pozwala tworzyć raporty, analizy, wykresy i zestawienia oraz daje firmie bieżący dostęp do jej kontrahentów i stanów magazynowych. Dzięki księgowości online mogą Państwo kontrolować swoją firmę 24 godziny na dobę. W wygodny sposób korzystać z dostępu do informacji na temat swojego przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu na świecie.

Nie musicie kupować żadnego dodatkowego systemu finansowo-księgowego; szukać księgowych z dużym doświadczeniem, którzy będą na bieżąco poszerzać kompetencje; ponosić dodatkowych kosztów personalnych za zatrudnianie pracownika ani angażować się w utrzymanie pracownika i jego stanowiska prac. Klient zyskuje zawsze bieżącą wiedzę o aktualnych przepisach podatkowych.

Biuro rachunkowe można zmienić w dowolnym momencie. Należy jednak podkreślić, że najdogodniejszym momentem zmiany biura rachunkowego jest początek nowego okresu fiskalnego – dzięki temu nowe biuro rachunkowe ma pełną odpowiedzialność za okres sprawozdawczy. Najczęstsze motywacje naszych Klientów do zmiany biura rachunkowego w ciąg roku to zmiany personalne w firmie i podjęcie decyzji o przejściu na usługi zewnętrzne, rażące zaniedbania w terminowości rozliczeń podatkowych obecnego biura, rażące obniżenie jakości obsługi dotychczasowego biura. Podejmując decyzję o zmianie biura rachunkowego w ciągu roku fiskalnego trzeba z nowym biurem dokładnie omówić zakres odpowiedzialności za przejmowane księgi – nie każde biuro chce brać odpowiedzialność za księgowania i rozliczenia podatkowe zrobione przez inne biuro, a tym samym może odmówić sporządzenia i podpisania rocznych deklaracji czy sprawozdania finansowego lub zarządać dodatkowego wynagrodzenia za weryfikację tych zapisów.

Brak stabilności prawa podatkowego, wielokrotnie niejasne i niejednoznaczne przepisy, sprzeczne interpretacje urzędów skarbowych czy nawet sądów – to nieliczne problemy z jakimi zmaga się polski podatnik. Biuro rachunkowe w całości zdejmuje ten ciężar z przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie mają ani czasu ani zasobów merytorycznych aby śledzić zmiany w przepisach, a za ewentualne błędy w rozliczeniach nie mogą się tłumaczyć nieznajomością prawa. Wielokrotnie nie mają również możliwości merytorycznego skontrolowania jakości rozliczeń podatkowych wykonywanych przez własnych pracowników etatowych.

Jest wiele pułapek w polskim prawie, z którymi przedsiębiorcy i biura rachunkowe muszą się zmagać w codziennych rozliczeniach. Kary za niedopełnienie zobowiązać podatkowych są bardzo dotkliwe. Jeżeli drogi Kliencie nie chcesz marnować czasu na pasjonującą lekturę co raz to nowych przepisów podatkowych – zapraszamy do współpracy!

Biuro Rachunkowe VAVICOM współpracuje ze swoimi Klientami w oparciu o nowoczesną platformę wymiany dokumentów. Każdy z naszych Klientów w każdym momencie widzi jakie faktury nam przekazał i kiedy to zrobił. Dokumenty można przekazać na wiele sposobów – chociażby bezpośrednio z telefonu (faktura za paliwo), mailem lub też bezpośrednio na platformie. System ten jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Dodatkowo Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowych funkcjonalności platformy m.in – wystawianie faktur sprzedaży, generowanie przelewów do dostawców (integracja z bankiem), wprowadzenie systemu online do akceptacji faktur, archiwizowanie innej dokumentacji firmy (np. umowy).

Stworzyliśmy środowisko pracy, w którym jesteśmy częścią struktury naszego Klienta, wspieramy go w bieżącej działalności, a biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i specyfikę Klienta proaktywnie proponujemy rozwiązania. Gwarantem jakości jest doświadczony zespół i niespotykanie niska rotacja zespołu. Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

Jesteśmy finansowym partnerem biznesowym, nasza misją jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych klientów poprzez profesjonalną obsługę rachunkową. Dlatego też dbamy o to, aby nasi Klienci dostawali od nas regularne informacje o zmieniających się przepisach dotyczących ich firmy.

Księgowość hybrydowa to połączenie tradycyjnej księgowości z księgowością internetową. Takie połączenie pozwala na wdrożenie wszystkiego co pozytywne z obu modelów i jednoczesne wyeliminowanie słabych punktów. Biuro Rachunkowe VAVICOM stawia na połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z jakże potrzebnym bezpośrednim kontaktem z osobą obsługującą. Najważniejszy dla nas jest Klient, któremu zapewniamy bieżący kontakt ze stałym opiekunem, systemy informatyczne wspierają nas jedynie w usprawnieniu komunikacji z Klientem oraz usprawnieniu procesu wymiany dokumentów. Biuro rachunkowe VAVICOM – Zaufanie, które procentuje!

Zdecydowana większość naszych Klientów współpracuje z nami w oparciu o nowoczesną platformę wymiany dokumentów. Nasi Klienci w każdym momencie widzą jakie faktury nam przekazali. Klienci preferujący tradycyjne metody współpracy dostarczają nam dokumenty osobiście lub za pośrednictwem kuriera.

Gwarantujemy komfort i poczucie bezpieczeństwa w powierzonych sprawach; dodatkowo poufność i dyskrecję. Bezpieczne systemy informatyczne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Biuro Rachunkowe Vavicom. Administrator: Administratorem danych jest VAVICOM sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Dane kontaktowe: Z Administratorem można się skontaktować: elektronicznie: info@vavicom.pl telefonicznie: +48 606 368 694 listownie: ul. Grochowskiego 7 lok.25, 05-500 Piaseczno Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących osobom fizycznym praw za pomocą email: iod@vavicom.pl Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Komunikacja drogą e-mailową oraz tradycyjną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji. Kontakt telefoniczny: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością. Rekrutacja: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Świadczenie usług: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na realizacji umowy, marketingu usług własnych. Gromadzenie danych w kontaktach biznesowych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami ustawy o rachunkowości. Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy po stronie partnera biznesowego: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi. Odbiorcy danych: podmioty zapewniające świadczenie określonych usług, w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym. Organy uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu, także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu, również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, dla którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do świadczenia usług zaufania o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem tj. 20 lat. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia Państwa roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.