Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności

PSA prosta spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to nowa forma spółki kapitałowej, którą można założyć już od 1 marca 2021 roku. Nowa forma prowadzenia działalności łączy w sobie zalety dotychczasowych spółek (spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Dla kogo?

Prosta Spółka Akcyjna to szczególnie atrakcyjna forma organizacyjno-prawna dla startupów i rozwijających się firm technologicznych. Z pewnością ta forma działalności jest odpowiednia dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym (np. od funduszy typu venture capital).

PSA można założyć jednoosobowo lub z kilkoma wspólnikami. Ponadto nie ma znaczenia czy ktoś ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą czy też nie. Prostą spółkę akcyjną będą mogły utworzyć także osoby prawne, na przykład inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości założenia PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Główne zalety Prostej Spółki Akcyjnej

PSA jest łatwiej założyć niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać. Jest to szczególnie istotne dla młodych firm lub osób, które dopiero planują otworzyć biznes, w tym dla innowacyjnych startupów. Najważniejsze zasady PSA to:

 • niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki – 1 zł
 • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej
 • prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych
 • większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi
 • możliwość założenia przez Internet, w systemie S24
 • rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego
 • proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej

Rejestracja prostej spółki akcyjnej odbywa się poprzez podpisanie umowy spółki oraz zgłoszenie spółki do KRS. Umowa spółki musi zawierać: nazwę spółki, siedzibę spółki, przedmiot działalności, ograny spółki, liczbę, serię i numery akcji. Od formy zawarcia umowy spółki zależy forma rejestracji w KRS oraz jej koszt.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS uzupełnia się o następujące dokumenty:

 • umowę spółki
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki. Dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego
 • adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu
 • podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy. Lista ta powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich.

Warto podkreślić, że w przypadku zgłoszenia poprzez system S24 wymienione dokumenty powinny być sporządzone na odpowiednich formularzach udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz opatrzone podpisami elektronicznymi przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów.

W przypadku rejestracji Prostej spółki akcyjnej przez system S24 znacząco jest skrócony czas na zgłoszenie spółki do rejestru. Zamiast 6 miesięcy, jak w przypadku umowy spółki zawieranej w formie aktu notarialnego, wynosi zaledwie 7 dni.

Biuro rachunkowe VAVICOM także wspiera przy rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej