Sprawozdanie finansowe – złożenie przez Internet

sprawozdanie-finansowe

Sprawozdanie finansowe jest uporządkowanym raportem firmy, który sporządza się na koniec każdego roku obrotowego w celu przedstawienia sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Zgodnie z przepisami, sprawozdania finansowe muszą złożyć wszystkie spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania i złożenia sprawozdań finansowych WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej. Warto podkreślić, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Kiedy powinno być złożone sprawozdanie finansowe?

Spółki, które zobowiązane złożyć sprawozdanie finansowe mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania zwykle upływa 31 marca. Następnie powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Ale w 2022 roku Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy sprawozdawcze za 2021r.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych za rok 2021 dotyczy:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego – krok po kroku.

W celu złożenia sprawozdania finansowego musi być założone konto w portalu eKRS. Po zalogowaniu się do portalu należy wejść w zakładkę Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych, a następnie Przygotowanie i składanie zgłoszeń.

Krok 1 – wyszukanie podmiotu przez numer KRS

Na tym etapie system sprawdza, czy są osoby, które uprawnione do reprezentacji firmy, oraz czy wszystkie wymagane dane tej osoby uzupełnione w systemie.

Krok 2 – dołączenie dokumentów

W tym kroku należy wskazać za jaki okres zgłaszane dokumenty oraz rodzaj zgłoszenia, datę sporządzenia dokumentu oraz jego język. Następnie należy osobno dodać dokumenty, w przypadku rocznego sprawozdania finansowego należy dodać:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe
  1. bilans;
  2. rachunek zysków i strat;
  3. informacja dodatkowa albo inny dokument z art. 48 ustawy o rachunkowości;
  4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta);
  5. rachunek przepływów pieniężnych (jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta);
 2. Sprawozdanie z działalności;
 3. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
 4. Uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty;
 5. Uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
 6. Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Krok 3 – złożenie oświadczenia

Na tym etapie należy potwierdzić, że oryginały załączonych dokumentów sprawozdania finansowego podpisane przez kierownika firmy i głównego księgowego. W sytuacji, gdy któregoś z podpisów brakuje odznacz odpowiednie pole, a następnie uzupełnij pola: Kto nie podpisał i Powód braku podpisu.

Krok 4 – weryfikacja, podpisanie zgłoszenia oraz wysyłka do Repozytorium.

Ostatni etap złożenia sprawozdania finansowego służy do weryfikacji wszystkich danych. W celu weryfikacji przed podpisaniem można obejrzeć całe zgłoszenie (Pokaż zgłoszenie) oraz pobrać każdy dodany dokument (Pobierz treść dokumentu). Podpisać zgłoszenie można podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Po sukcesywnym podpisaniu zgłoszenia dokumenty wysyłane do RDF.

Jeśli masz więcej pytań możesz skontaktować się z nami.