Zmiany podatkowe 2023. Część I.

podatki 2023

Nowy rok zaczynamy jak zawsze w pulą zmieniających się przepisów prawa. W tym artykule zebraliśmy listę zmian podatkowych, która już obowiązuje od początku roku 2023. Są zmiany istotne dla podatników. Także mniej istotne, dotyczące mniejszą liczbę przedsiębiorców, ale i tak musimy zwrócić na nich uwagę.

1. Grupa VAT

Od Nowego roku do ustawy o VAT wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT bowiem oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:
1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju. W zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na jego terytorium.

Chociaż podatnik może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Natomiast grupa VAT nie może być:
■ członkiem innej grupy VAT,
■ powiększona o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wcho dzących w jej skład.

2. Zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7

  • ewidencjonujemy odrębnie wszystkie faktury, niezależnie od tego, czy istniał obowiązek ich wystawienia, czy może sprzedawca zażądał tego kupujący; tym samym podatnik ma obowiązek wykazać w ewidencji wszystkie wystawione faktury, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie JPK, tj. np. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone oraz biletów;
  • towary sklasyfikowane według CN 8549 jako odpady oraz złom elektryczne i elektroniczne (w tym z udziałem metali szlachetnych), wymienione w poz. 1a załącznika nr 12 do ustawy o VAT, trzeba oznaczać kodem GTU_08;
  • oznaczaną kodem WSTO_EE wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, ujęte w ewidencji zapisem zbiorczym, trzeba będzie wykazywać odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego;
  • zdarzenia wykazywane w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych należy ujmować według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem; dotyczy to także podatników rozliczających się kwartalnie; podatnicy ci będą ujmować w ewidencji za każdy miesiąc kwartału zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowe go, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Będzie wprowadzona również zmiana doprecyzowująca:

  • do innych regulacji, polegająca na zastąpieniu sformułowania „ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy” wyrazami „z dokumentów zbiorczych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących”;
  • zapis, że oznaczenie „RO” dotyczy dokumentu zbiorczego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących.

3. Limity dla podatników rozliczających się kwartalnie w 2023 roku

Do ustalenia limitów dla rozliczeń kwartalnych w 2023 r. przyjmujemy kurs z 3 października 2022 r., który wynosił 4,8272 zł za euro. Był on wyższy w porównaniu z po przednim rokiem, kwoty limitów na 2023 r. również będą wyższe. Więcej podatników może korzystać z kwartalnego rozliczenia.

4. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

Z dniem 31 grudnia 2022 r. kończy się okres, na jaki w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej obniżony VAT na wybrane produkty, m.in. żywność, nawozy, środki ochrony roślin, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną.

W 2023 r. obniżka VAT zostanie utrzymana prawdo podobnie tylko na żywność. Jak widać na pozostałe produkty VAT podniesie się , gdyż obniżkę zakwestionowała KE.

5. Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 roku

Limit przychodów osiągniętych w 2022 r. zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jest wyższy od zeszłorocznego i wynosi 9 654 400 zł:

2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro (kurs średni NBP z 3 października 2022 r.) = 9 654 400 zł.

6. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 2023

Podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych. Dotyczy wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r., oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

7. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2023

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli w 2023 roku dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła prze kroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł.

8. Uproszczenia w uldze na złe długi

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy CIT i PIT dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi, nie będą już obowiązani wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. Regulacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

9. Zmiana warunków uznania za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC)

Zostaną doprecyzowane przesłanki dotyczące wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów, w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku.

10. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zarówno zwrot podatku ma być dokonywany bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

11. Zmiany w podatku u źródła (WHT)

W podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2023 r. nastąpi:
■ rozszerzenie zakresu zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego. Zwolnieniem objęte także obligacje skarbowe oferowane na rynku krajowym i bony skarbowe;
■ wyłączenie stosowania niektórych obowiązków. Np. szeroko rozumianych płatników w zakresie opodatkowania u źródła, odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych