Zmiany podatkowe 2023 r. Część II.

podatki 2023 (1)

Zmiany podatkowe wprowadzone z początkiem 2023 roku dotyczą tak wielu obszarów, że musimy poświęcić im kolejny wpis. Zachęcamy do zapoznania się drugą, ale nie mniej ważną, częścią wprowadzonych zmian.

1. Zmiany w ramach projektu SLIM VAT 3

Slim VAT 3 to już trzecia edycja zmian wprowadzanych w ustawie o VAT:

Wprowadza możliwość uznaniowego określania wysokości sankcji VAT w oparciu o skalę naruszeń. Przewidywana jedynie górna granica kary.

SLIM VAT 3 przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej został wyznaczony na podmiot odpowiedzialny za wydawanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji.

Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących in plus oraz in minus.

Obecnie, aby dokonać odliczeń VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) konieczne jest posiadanie faktury w określonym czasie. Jeżeli po upływie 3 miesięcy podatnik nie ma faktury powinien skorygować podatek naliczony. Zmiana będzie polegać na likwidacji tego wymogu i umożliwieniu dokonania odliczenia niezależnie od faktu posiadania faktury dokumentującej WNT.

W ramach SLIM VAT 3 proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

2. Estoński CIT 2023 – zmiana terminu zapłaty podatku z przekształcenia

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), będzie dokonywał zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia.

Od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT pojawi się:

  • nowy termin, do którego podatnik będzie mógł zawiadomić organ skarbowy o wejściu w estoński CIT – do końca pierwszego roku podatkowego, w którym będzie chciał w ten sposób być opodatkowany;
  • nowa data zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet dywidendy;
  • nowy warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej – zobowiązanie to będzie wygasać w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 – ujednolicenie terminu zaliczania do kosztów

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne od Nowego roku stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który należności te wymagane. Pod warunkiem że składki opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

4. Zwolnienie z CIT dochodów przedsiębiorstw społecznych

Z podatku CIT zwolniono dochody przedsiębiorstw społecznych działających w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dochody wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową swoich pracowników, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

5.Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów

Przede wszystkim podmioty powiązane, niebędącymi polskimi rezydentami, koszty z tytułu usług wskazanych w ustawie o CIT od stycznia 2023 objęte podatkiem od przerzuconych dochodów. Chyba że podatnik udowodni, że nie zachodzi jeden z warunków wyłączających opodatkowanie.

6. Zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego

Pojawi się zmiana metodologii wyliczania wskaźnika rentowności:

  • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych,
  • wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
  • wyłączenie wartości podatku akcyzowego. 

W efekcie od 1 stycznia 2023 r. wskaźnik rentowności będzie wynosił 23%.

7. Minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy

W 2023 roku wprowadzona alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania podatku minimalnego.

8. Rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia

Dodatkowo rozszerzono katalog wyłączeń z podatku minimalnego m.in. o spółki komunalne, małych podatników.

9. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji przez grupy VAT

10.  Zmiana terminów zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy

11. Obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych