Odsetki od zaległości podatkowych w 2023 roku

odsetki podatkowe

W wyniku podwyższenia od 08.09.2022 r. stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, od tego samego dnia zmianie uległy odsetki od zaległości podatkowych:

  • 16,50% w skali roku – stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
  • 8,25% w skali roku – stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej),
  • 8,25% w skali roku – stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki podstawowej),
  • 24,75% w skali roku – stawka podwyższona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (150% stawki podstawowej).

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określonej w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej. Prawo do skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych mają podatnicy, którzy łącznie spełnią dwa warunki:

  • złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • dokonają zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Natomiast podwyższone odsetki od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości
w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym m.in. w przypadku:

  • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych. W ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.